Vad krävs för att öppna en bilskrot?

Ansökan om tillstånd att starta en auktoriserad bilskrot skall lämnas till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften 2 900 kr skall skickas in före handläggningen påbörjas. I ansökan skall namn och personnummer finnas för de personer som skall utfärda mottagningsbevis och skrotningsintyg. För dessa personer skall konkursfrihetsbevis och förmyndarfrihetsbevis bifogas. Vidare skall ansökan innehålla anmälan till kommunen angående förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Ett godkännande, att verksamheten uppfyller de lagkrav, som ställs på bilskrotningsföretag måste finnas från ortens miljöinspektörer. Och lagkraven kan hämtas i “Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” där föreskrifter för auktorisationen finns i paragrafer 3-21. Hur anläggningen måste utformas beskrivs i paragrafer 22-25. Sanering, hantering och lagerhållning av miljöfarliga ämnen och begagnade bildelar fastställs i paragraferna 26-32. Till handlingarna skall också en redogörelse finnas om hur avregistrering och slutskrotning skall ske. För att behålla ett tillstånd för en bilskrot i Göteborg måste kraven kontrolleras och godkännas årligen av ortens miljöinspektörer.

Hur skrotar man en bil på förnuftigt sätt? Igenom att anlita en auktoriserad bilskrot som har tillstånd hos Länsstyrelsen. Ett mottagningsbevis fås, det säkerställer att fordonet demonteras miljösäkert och att den avregistreras från Transportstyrelsen, därmed slutför fordonsägaren sitt ansvar enligt Miljöbalken. När bilproducenterna tog över ansvaret med återvinningen är bilskrotning kostnadsfritt. Men det finns auktoriserade bilskrotar som är beredda att betala för att ta emot och skrota din bil. Genom en inkomstbringande bildemontering får man oftast numera ersättning för sin skrotbil.

Ansökan om tillstånd att starta en auktoriserad bilskrot skall lämnas till Länsstyrelsen

Bilskrotar som sålde begagnade delar fanns redan på 1920-talet

Skrotning av bilar och försäljning av begagnade bildelar har pågått mycket länge. Ända sedan 1920-talet har människor skrotat bilen i Göteborg och plockat reservdelar från skroten. Det är en av de äldsta verksamheterna inom återvinning. Förr I tiden handlade det för det mesta om att bevara bilkomponenter som man kunde tjäna pengar på. Hantera personbilen klimatsmart för miljöns skull hade man inte i åtanke. Men tack vare att bilfragmenteringen start på 1970 talet kunde allt från fordon återvinnas. Uttjänta bilar var ofta uppställda på åkrar osanerade och man hade inte omgivningen i centrum, precis som i andra bolag.

I anknytning med att miljömedvetenhet gått upp i nationen har bildemonteringarna tvingas att anpassa sig. För att få en bra och idealisk demontering av uttjänta uttjänta fordon och bilkomponenter skapades Sveriges Bilskrotares Riksförbund 1961. Men det var inte för än 1975 som en bilåtervinnare vara skyldiga att ha godkännande från Länsstyrelsen. det här kom i samband med bilskrotningslagen och bilskrotförordningen. Den tiden började också med att få betalning när man kassera sin bil i och med skrotningspremie och bilskrotsfonden. Folket skulle inspireras att återvinna sina uttjänta fordon och få ersättning.

Innebörden med att skrota bilen ersättning var, att när man betalade för ett nytt fordon skulle man erlägga en skrotningsavgift. Denna kostnad skulle senare utgöra grunden för betalningen när samma personbil lämnades för skrot. Den 1/6 2007 upplöstes konstruktionen med skrotpremie och producentansvar för bilar introducerades. Nuförtiden är det biltillverkaren som ansvarar för att deras uttjänta fordon blir demonterade och det här skall göras utan betalning. Bilproducenterna har ihop med Bilretur skapat ett nätverk av godkända företag där man kan skrota bilen gratis om den är komplett. Avgiftsfri återvinning kan bara utlovas om bilen är fullständigt. Fattas grundläggande reservdelar har bilskroten rätt att begära kompensation för att ta emot och kassera bilen. Enligt miljöbalken är hela ansvaret på fordonsägaren att den uttjänta bilen hamnar på en auktoriserad bilskrot när den är ett miljöhot.

Alla fordon når inte bilskrotning i Angered

Alla fordon når inte bilskrotning i Angered

Betala eller att få betalt av bilskrot i Angered har alltid vållat vissa besvär. Förr i tiden då en bilskrot tog ersättning för skrotning och avfärda den från bilregistret på Transportstyrelsen bestämde sig flera fordonsägare illegal avstjälpning. Det var endast ägare av Mercedes, som hade möjlighet att överlämna och skrota en kasserad bil kostnadsfritt. Ännu kan man finna demolerade vrak gömda i skogarna. Men de verkliga åverkan syns inte.

Klimatet i Göteborg bör styra valet av bilskrot vid återvinning av en defekt Pontiac

Klimatet i Göteborg bör styra valet av bilskrot vid återvinning av en defekt Pontiac

Ratade Pontiac är en av de främsta hoten till det ökande försämrade klimatet. Utsläppen av co2-utsläpp är för dessa många gånger större än en mindre tidsenlig bensinmotor. Att skrota bilen i Göteborg igenom att avyttra den till en bilskrot i Göteborg som är auktoriserad, är därför en gigantisk klimatförbättrande handling av bilägaren.

Mer läsning