Vilka regler gäller för skrotning?

De regler som gäller för skrotning av bilar i Sverige är designade för att säkerställa miljövänlig hantering och återvinning av uttjänta fordon. Från och med 1 maj 2023, enligt den nya förordningen om producentansvar för bilar och ändringar i avfallsförordningen (2020:614), måste innehavare av en uttjänt bil lämna över fordonet enbart till en producent, producenternas mottagningssystem, eller en auktoriserad bilskrotare. Denna bestämmelse gäller för personbilar, bussar, och lastbilar med en totalvikt upp till 3,500 kilogram som inte är utrustade med medar eller band och som betraktas som avfall.

För skrotning krävs auktorisation

För att en verksamhet ska få skrota bilar krävs det enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) en anmälan till tillsynsmyndigheten, vanligtvis kommunen, samt en auktorisation enligt bilskrotningsförordningen (2007:186). Länsstyrelsen bedömer ansökan om auktorisation och ser till att verksamheten uppfyller kraven för miljöskydd och hantering av farligt avfall. Auktorisationen verifierar också att bilskrotaren kan hantera bilar på ett sätt som är acceptabelt ur hälso- och miljömässig synpunkt.

Mottagningsbevis, skrotningsintyg och rapportering

Auktoriserade bilskrotare är de enda som har rätt att utfärda de mottagningsbevis och skrotningsintyg som krävs för att ett fordon ska kunna avregistreras från vägtrafikregistret, vilket sköts av Transportstyrelsen. Dessutom måste auktoriserade skrotare rapportera till Mobility Sweden om de mängder och typer av material, vätskor, och komponenter de hanterar för att producenterna ska kunna uppfylla sina redovisningsskyldigheter enligt förordningen.

Övergivna bilar och fordonsvrak

För övergivna bilar finns det ett generellt förbud mot nedskräpning enligt miljöbalken, och den som överger en bil kan hållas straffrättsligt ansvarig. Kommuner och statliga myndigheter som Trafikverket och Polisen har befogenhet att hantera övergivna bilar och fordonsvrak. Kommuner kan dessutom söka bidrag för kostnader relaterade till skrotning av fordonsvrak som har flyttats med stöd av relevant lagstiftning.

Dessa regelverk är utformade för att främja ansvarsfull avveckling av uttjänta fordon, skydda miljön och uppmuntra återvinning och återanvändning av värdefulla material.

Vad gäller vid skrotning av bil?

Vad gäller vid skrotning av bil?

Vid skrotning av bil gäller ett antal regler och processer för att säkerställa att fordonet tas om hand på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt. Här är några viktiga punkter som du bör känna till vid skrotning av en bil.

Vad krävs för att skrota en bil?

Vad krävs för att skrota en bil?

Bilskroten vill ha följande handlingar som registreringsbevis del 2 och giltigt legitimation för att skrota bilen i Göteborg. Det kan även behövas fullmakt från bilägaren om någon annan en person lämnar fordonet. Anlita alltid en auktoriserad bilskrot i Göteborg för regelrätt avregistrering och miljöhantering av uttjänta bilar.

Relaterade artiklar