Vad säger lagen om återvinning av bilar?

Uttjänta bilar skall återvinnas på en av bilproducenternas mottagningsställe eller på en auktoriserad bilskrot för korrekt avregistrering och miljövänlig skrotning. Från och med år 2007 finns det producentansvar för bilar vilket medför att bilproducenterna måste skrota bilen gratis om inga väsentliga delar saknas. Det skall också se till att minst 95% av bilens vikt återvinns.

Du skrotar en bil genom att avlämna den på ett av bilproducenternas mottagningsställe för uttjänta bilar eller till en auktoriserad bilskrot.

Skrotbilar klassas som farligt avfall tills de tömts på farliga vätskor. Den som innehar avfall ska se till att det hanteras på ett sätt som är miljöriktigt med hänsyn till människors hälsa och miljön, enligt 15 kap. 11 § miljöbalken. Det medför att den som har en skrotbil som den gör sig av med, avser att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med, ansvarar för att bilen tas om hand på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Att skrota & avregistrera sin bil innebär, att den permanent kommer att försvinna. Den tas bort från det centrala bilregistret. Och det kan inte vem som helst beordra. Enbart en av Länsstyrelsens auktoriserade bildemonteringar kan skriva ut ett skrotsintyg, som godkännes av Transportstyrelsen. Att skrota fordon hos en sådan är ett krav, som fordonsägaren behöver veta. Om man själv lämnar in det uttjänta fordonet, kommer man få ett mottagningsbevis, som intygar kommande återvinning, därmed har bilägaren uppfyllt alla skyldigheter med skrotbilen.

Uttjänta bilar skall återvinnas på en av bilproducenternas mottagningsställe

Uttjänta bilar innehåller flera hälsovådliga fordonskomponenter som t ex. elektronik batterier och oljor till tungmetaller som bly och kvicksilver. Antalet ohälsosamma råmaterial parallellt med hög återvinningsgrad på minst 95 procent av bilens vikt. Ihop ställer detta höga begäran på både bilproducenter och de utvalda skrotfirmorna som skall skrota bilen i Göteborg. Producentansvaret för uttjänta bilar medför att fordonstillverkaren eller importören är förpliktad att skrota bilen kostnadsfritt.

De ska därjämte tillgodose att råmaterial och begagnade bildelar från fordonet återanvänds eller återvinns. Men det är alltid fordonsinnehavarens plikt att tillgodose att bilen lämnas på en skrotfirma när den skal återvinnas. I enlighet med miljölagar är det enligt lag att ha fordon, som inom närtid kan rosta och läcka ut miljöfarliga råämne som infekterar vår grannskap. Samtliga föroreningar av skadliga vätskor från uttjänta bilar frånsett volym och anledning, är förbrytelse svensk lag. Den som med uppsåt förpestar mark, vattendrag eller atmosfären som medför eller kan leda till hälsovådliga risker för folk eller åstadkommer skador på växter och djur kan avkunna dom för klimatbrott. Straffet är dagsböter eller fängelse i upp till två år.

Tillika kan man dömas för en rad annorlunda förbrytelse som exempel naturförstöring I enlighet med miljöbalken 15 kap 30§. Följaktligen skall samtliga bilägare som har risiga personbilar som kan anses som utslitna röja upp i sina revir och se till att uttjänta bilar hamnar på en bilskrot i Göteborg där de kan demonteras miljövänligt. Bilfabrikanter har Ihop med Bilretur grundat ett kontaktnät där miljövänlig skrotning av personbilar sker enligt EU.s instruktioner. Här kan kompletta personbilar lämnas med registreringsbevis del 2 för skrotning utan kostnad. Fattas det emellertid fordonsdelar på bilen kan inte kostnadsfri demontering bedyras. Beroende på vilken bilkomponent som fattas är omkostnaden skilda. Är det centrala delar som exempelvis katalysatorrenaren, växellåda eller motor kan ersättningen vara högre än om det är en batteri som fattas.

Gamla uppställda Volvo 360 i Göteborg är en miljöfara innan bilskrot

Gamla uppställda Volvo 360 i Göteborg är en miljöfara innan bilskrot

Ålderstigna Volvo 360 i Göteborg har varit utan betydelse tills nya regler gavs från Naturvårdsverket för ett antal år sedan. Om man undantar de första årtiondena efter introduktionen av de exceptionella märkena, har övergivna personbilar länkats ihop till klimatproblem och allmän nedsmutsning i miljön.

Vad kostar det att lämna en bil på skroten?

Vad kostar det att lämna en bil på skroten?

Efter år 2007 skall man kunna skrota bilen gratis i Sverige. När bilskrotningsfonden avvecklades och bilproducenterna tog över ansvaret skulle alla bilägare med kompletta skrotbilar erbjudas kostnadsfri bilskrotning. Saknas det delar på bilen har skroten rätt att ta en skälig ersättning för att skrota den. Kostnaden för att skrota bil som inte är komplett varierar. Saknas väsentliga delar som exempelvis motor, katalysator kostar det mer än när det saknas exempelvis ett batteri.

Fler artiklar